Love

§1
Foreningens navn er Brande Old Boys. Dens hjemsted er Ikast-Brande Kommune.

§2
Brande Old Boys’ formål er at samle interesserede til aktivt at dyrke Old Boys fodbold. Endvidere er det Brand Old Boys’ formål, gennem forskellige arrangementer, primært at støtte Brande Idrætsforenings ungdomsafdeling økonomisk, samt eventuelt at yde tilskud til andre idrætsforeninger i Brande og omegn, alt efter bestyrelsens skøn.

§3
Foreningen er tilsluttet D.G.I. Midtjylland og Dansk Boldspil Union (DBU Jylland) og derved undergivet de to organisationers vedtægter.

§4
Enhver person kan optages som medlem. Bestyrelsen træffer bestemmelse om opta­gelse eller udelukkelse. Bliver en person nægtet optagelse eller udelukket, skal sagen forelægges førstkommende generalforsamling, der afgør om bestemmelsen skal op­retholdes.

§5
Generalforsamlingen afholdes ordinært en gang årligt i februar. Ekstraordinært når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 aktive medlemmer sender skrift­ligt motiveret ønske herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved annoncering i den lokale avis. Generalforsamlingen er, når den er lovligt indvarslet, altid beslutningsdygtig.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen ihænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Andre forslag vedtages med simpelt flertal.
Dagsordenen på generalforsamlingen er følgende:
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Kasserens beretning
4.  Fastlæggelse af kontingent
5.  Indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelse
7.  Valg af revisorer og suppleant
8.  Eventuelt

§6
Punkt 1: Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges altid på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år er skiftevis 2 (ulige årstal og 3 (lige årstal) medlemmer på valg. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Brande Old Boys tegnes af formanden og kassereren i forening.
Punkt 2: Fodboldudvalget SKAL bestå af 3 medlemmer. 1 fra bestyrelsen, der skal være formand. De 2 andre (spillere eller holdledere), skal vælges på et spillermøde.
Der er valg hvert år før fodbold turneringens start, og det længstsiddende medlem er på valg.

§7
Bestyrelsen leder arbejdet i Brande Old Boys.
Formanden indkalder normalt til og leder møderne. Dog kan ethvert bestyrelsesmed­lem forlange bestyrelsen indkaldt.
Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer nedsætte de fornødne udvalg efter behov.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Over bestyrelsens arbejde fører sekretæren en protokol som på forlangende kan fremvises på generalforsamlingen.

§8
Regnskabet følger kalenderåret. Det revideres af 2 revisorer, som vælges på general­forsamlingen for 1 år ad gangen. Desuden vælges hvert år en revisorsuppleant.

§9
Eventuel ophævelse af Brande Old Boys skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum og vedtages med mindst 2/3 at de afgivne stemmer.
Eventuelle midler tilfalder Brande Idrætsforenings ungdomsafdeling.

Således vedtaget på generalforsamlingen mandag den 25. februar 1985.

Søren Frank Sørensen                    Leif Jensen

Robert Dahl                   Torben Poulsen              Eigil Knudsen

Ændring af § 6, punkt 2 vedtaget på generalforsamlingen d. 22/02-93
Preben Cristensen

Ændring af § 6, punkt 1 vedtaget på generalforsamlingen d. 25/2-02
Jørn Weismann

Ændring af  § 1. § 2. § 3. vedtaget på generalforsamlingen d. 28/2-11
Åge Kristensen

Ændring af  §3 vedtaget på generalforsamlingen d. 28/2-22
Mikael Lund

Blot et spark fra tredie halvleg