Kære politikere: Hvad vil I egentlig med foreningslivet?

Til næste sommer får Brande en helt ny skole, Artium. Et stort fremskridt på rigtig mange måder, men et kæmpe tilbageskridt på mindst et område: fremover bliver det ikke praktisk muligt for foreningerne at gennemføre store overnatningsstævner i Brande, fordi antallet af overnatningsmuligheder bliver drastisk formindsket fra de nuværende mere end 40 klasselokaler til langt under 10, som til sammen maksimalt har plads til 124 personer (tallet er opgjort af Ikast-Brande Kommune).
Årsagen er, at man på Artium kun må anvende lokalerne i stueetagen til overnatning, fordi ”lokalerne på 1. og 2. sal ikke har redningsåbninger, udgange til det fri eller to uafhængige flugtveje. Såfremt klasselokaler på andre etager skal anvendes, kræves der brandmæssige adskillelser samt etablering af ekstra døre til flugtvejstrapper”, som det hedder i den sagsfremstilling, Kultur- og fritidsudvalget skulle behandle spørgsmålet på baggrund af 21. januar d.å.
Det kan være svært for menigmand m/k at forstå logikken i, at børn i dagtimerne gerne må opholde sig i de samme lokaler, som betragtes som uegnede til ophold/overnatning for voksne mennesker i aften- og nattetimerne – lokaler, redningsåbninger og flugtveje er jo præcis de samme, uanset tidspunkt på døgnet.
Udvalgets behandling af spørgsmålet mundede ud i, at den kommunale administration blev pålagt at afholde et møde med de berørte foreninger. Mødet blev – med et par måneders corona-forsinkelse – afholdt virtuelt før sommerferien.
Her blev det allerede udmeldte antal alternative overnatningsmuligheder (i teorien totalt set ca. 1500) på Dalgasskolen, i forskellige børnehaver og de omkringliggende skoler i Uhre, Blåhøj, Ejstrupholm og Nr. Snede, gennemgået endnu engang.
En fordeling af de overnattende på så mange forskellige lokationer er imidlertid ikke en realistisk løsning – det kommer til at medføre en hel masse ekstra logistik og transport og dermed besvær, tidsforbrug og ikke mindst omkostninger til kørsel (som næppe heller er helt CO2-neutral).
Brande IF har afholdt BIF-Cup hver sommer siden 1981. Bording KFUM har afholdt Midtjysk Julecup i næsten 50 år, de seneste mange år med kampe og overnatning i bl.a. Brande, Brande HK har afholdt Jack & Jones Cup i mere end 25 år, og Brande Old Boys har afholdt landsmesterskaber for oldboys og -girls i 10 år. Arrangementer med mange hundrede deltagere – BIF-Cup nogle gange med langt over 1000 – og arrangementerne er en væsentlig del af det økonomiske fundament for foreningernes drift, især ungdomsarbejdet for de tre førstnævnte foreningers vedkommende.
Kan disse eller andre lignende overnatningsstævner ikke gennemføres fremover, vil det ikke kun medføre tabt indtjening for de pågældende foreninger, som i forvejen er presset på grund af corona-situationen, det vil også betyde færre gæster i Brande og dermed færre indtægter for byens butikker og spisesteder.
Samtidig harmonerer det dårligt med Ikast-Brandes status som ”Bevæg dig for livet”-kommune, at man fortsætter med at forringe vilkår og muligheder for kommunens idrætsforeninger.
Eksempelvis har kommunens fodboldklubber i snart to år selv skullet flytte rundt på målene for at få slået græs på banerne, mens andre foreninger helt har fået inddraget græsslåningen.
Så kære politikere: Hvad vil I egentlig med foreningslivet i Ikast-Brande, når det kommer til stykket?

Camilla Møller, Bording KFUM

Anne-Mette Kongedam, Brande HK

Michael Koch, Brande IF

Mikael Lund, Brande Old Boys

Ny corona-protokol

DBU har 29. oktober offentliggjort en opdateret corona-protokol:

https://www.dbujylland.dk/media/17989/protokol-for-dansk-fodbold-vers-13-29-10-20.pdf

Vi er nu nået til version 13, og protokollen er efterhånden vokset til 12 sider, men de vigtigste elementer er opsummeret i grafikken på sidste side.
De centrale ting er de samme, som vi skulle forholde os til i maj/juni: Max. 10 spillere pr. bane, håndvask/afspritning inden træning, ingen udskiftninger mellem holdene undervejs, rengøring/vask af rekvisitter og overtræksveste efter træning o.s.v.
Det foregik uden problemer igår, hvor vi var 12 til træning og derfor måtte dele os i 2 grupper (over og under 55), der spillede 3 mod 3 – pyha!
Reglerne, som også omfatter indendørs fodbold, er foreløbig gældende til og med 22. november, men det udelukker ikke, at der kommer ændringer i dem og/eller corona-protokollen inden.

BRANDE OLD BOYS CORONA-LEGAT

Til næste år kan Brande Old Boys fejre foreningens 80-års jubilæum. I den situation er det normalt jubilaren, der får gaver, men hos ”de gamle drenge” har man valgt at vende fortegnet om. Derfor lancerer foreningen nu helt ekstraordinært et corona-legat på 80.000 kr., som kan søges af alle øvrige idrætsforeninger hjemmehørende i gl. Brande Kommune.

Mange idrætsforeninger er i større eller mindre grad blevet ramt økonomisk af corona-restriktioner og -nedlukninger i 2020. En del har måttet sætte aktiviteterne i bero i en kortere eller længere periode, nogle har mistet en del af deres medlemmer, og for de fleste foreninger har det betydet mistede indtægter.

– Selvom hele forårsturneringen blev aflyst, har vi ikke været så hårdt ramt økonomisk som mange andre foreninger, da vi med undtagelse af markedstips i forbindelse med det aflyste Brande Marked har kunnet gennemføre vores øvrige aktiviteter som f.eks. firmafodbold og det forestående julekalendersalg, oplyser Brande Old Boys’ formand, Mikael Lund.

Af samme årsag har ”de gamle drenge” undladt at søge om økonomisk hjælp fra de hjælpepuljer, der løbende er blevet udbudt af DIF og DGI.

– Det har vi gjort ud fra den betragtning, at der var andre foreninger, der havde større behov for en økonomisk håndsrækning end os, forklarer oldboys-formanden, som altså nu selv er klar til at række en hånd til de øvrige lokale foreninger.

Målrettet ungdomsarbejdet

For at en idrætsforening kan få del i corona-legatet, som vil blive uddelt i mindre portioner på Brande Old Boys’ generalforsamling 22. februar næste år, skal man dels være hjemmehørende i gl. Brande Kommune. Derudover er det en betingelse, at pengene anvendes til foreningens ungdomsarbejde, oplyser Mikael Lund – det fremgår simpelthen af Brande Old Boys’ formålsparagraf.

– Takket være en trofast skare af medlemmer, som altid stiller op, når der er brug for at yde en indsats, overskuddet fra 10 års afholdelse af Landmesterskaberne samt en lang række velvillige sponsorer, er vi så solidt stillet økonomisk, at vi kan tillade os at hjælpe andre lokale foreninger lidt i en ekstraordinær situation, så det har vi valgt at gøre, afslutter oldboys-formanden.

Ansøgninger – kortfattede, men begrundede – om at få del i corona-legatet skal sendes pr. mail til formand@brandeoldboys.dk senest 29. november.

CORONA NEWS VEDR. TRÆNING

Pr. dags dato har DBU endnu ikke offentliggjort en ny version  af Fodboldens corona-regler (som, når de gør det, bliver version #13), men det vi ved nu er flg.:

Lørdagstræning kl. 13.30 udendørs:

Vi går i store træk tilbage til den model, vi anvendte fra 16. maj og fire uger frem. Det betyder bl.a. at:

  • Vi deler os op i mindre grupper á max. 10 personer, som inddeles i to hold. Der må hverken skiftes rundt mellem holdene eller grupperne i løbet af træningen.
  • Omklædning hjemmefra
  • Håndvask inden træningen
  • Indspark i stedet for indkast – begræns boldkontakt med hænder, hoved og bryst
  • Ingen tilskuere/”turister” mellem banerne under træningen.

Til forskel fra maj kan vi dog tillade os at drikke en øl eller vand, inden vi kører hjem i bad, vi skal bare hver især blive sammen med den  gruppe, vi har spillet med/mod.

Indendørs træning mandag kl. 20.00-21.30:

  • Kun medlemmer, der har betalt indendørs kontingent (300 kr.) kan deltage.
  • Tilmelding på forhånd via Brande Old Boys’ Facebook-side – man kan altså ikke bare møde uanmeldt op. Der bliver lavet nyt opslag hver uge til den kommende træning, hvor man skal tilmelde sig.
  • De tilmeldte vil så blive tilstræbt fordelt efter alder/niveau i 2 grupper, hvis der er over 10 tilmeldte, eftersom der max. må være 10 personer i hallen ad gangen.
  • Første gruppe spiller i tre kvarter (kl. 20 – 20.45). Næste gruppe tager over, når første gruppe har forladt hallen.
  • HUSK: Man skal være iført mundbind, fra man går ind ad hallernes hovedindgang til man går ind i omklædningsrum/hal. Det er ikke noget, hverken BOB eller Ole og hans personale i hallen har fundet på, men (endnu) et krav fra myndighederne.

Lad os forsøge at få det bedste ud af det – ovenstående er foreløbig gældende til og med søndag d. 22. november, men bliver muligvis forlænget yderligere.

Blot et spark fra tredie halvleg